Onze scheiding is niet zo ingewikkeld - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest

“Onze scheiding is niet zo ingewikkeld. We hebben een eigen huis, een lijfrenteverzekering, wat spaargeld en de kosten van de kinderen delen we fifty/fifty. We hebben afgesproken dat mijn vrouw met de kinderen in de woning blijft wonen, mijn vrouw het spaargeld toebedeelt krijgt en ik de lijfrenteverzekering en dat is het!”

Dit klink inderdaad niet zo heel ingewikkeld,  maar dat is het toch zeker niet. Dikwijls hebben scheidende partijen geen inzicht of kennis van de financiële, fiscale of juridische gevolgen van de keuzes die zij maken. Daarnaast bestaat het risico dat zaken niet benoemd worden. En dat kan dan weer vervelende gevolgen hebben voor de toekomst.

Fiscale gevolgen bij afspraken ouderschapsplan

Met betrekking tot de minderjarige kinderen, zal er een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. Want zonder ouderschapsplan kan het echtscheidingsverzoek niet worden ingediend bij de rechtbank. In dit plan komt in ieder geval de zorgverdeling van de kinderen te staan. Welke dagen/weekenden zijn de kinderen bij één van de ouders, hoe worden de vakanties tussen de ouders verdeeld en bij wie van de ouders worden de kinderen ingeschreven. Deze keuzes hebben ook financiële en fiscale gevolgen.

Zo moet vastgesteld worden hoeveel de kinderen kosten en vervolgens hoe deze kosten tussen de ouders verdeeld worden. Op welk adres de kinderen ingeschreven worden, heeft ook fiscale gevolgen. Denk hierbij aan de kinderbijslag, wie ontvangt deze, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatie korting.

Financiële gevolgen scheiden en eigen huis

De eigen woning is een complex vraagstuk, waar veel fiscale aspecten aan kleven. Ook de geldverstrekker stelt zo zijn eigen voorwaarden. Voorwaarden die een belangrijke rol spelen bij de toebedeling van de woning. Aan de hand van een stappenplan, zal het traject ‘eigen woning’ doorlopen moeten worden. In het stappenplan komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Kan de overnemende partner van de woning de benodigde hypotheek krijgen?
  • Aan welke hypotheekvorm moet voldaan worden om de hypotheekrente te kunnen verrekenen met de inkomstenbelasting?
  • Hoelang is de hypotheekrente nog fiscaal aftrekbaar?
  • Kan een bestaande kapitaalverzekering meegenomen worden of kan deze fiscaal vrij tot uitkering komen?

Financiële gevolgen scheiden en pensioen

Pensioenen wordt vaak ervaren als ‘de ver van mijn bed show’. Überhaupt is de interesse voor pensioen niet groot en hierbij komt, dat de gevolgen van het wel of niet verdelen van pensioenen meer vragen dan antwoorden oproept. Als dit onderwerp onbesproken gelaten wordt, kan dit vervelende toekomstige gevolgen hebben. Zo kan het dan zijn, dat men in de (verre) toekomst weer met elkaar moet overleggen over de pensioenuitkeringen en de verdeling hiervan en hoe dit dan geregeld moet worden.

Fiscale gevolgen bij verdelen vermogen

Het verdelen van de bezittingen en schulden kan ook onverwachte fiscale gevolgen hebben. Als één van partijen een lijfrenteverzekering met een waarde van € 20.000 toebedeeld krijgt en de ander een spaarrekening van € 20.000, dan zijn de bezittingen fiscaal gezien niet fifty/fifty verdeeld. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven, dat bij een zuivere lijfrente de premie inleg fiscaal aftrekbaar is, en de uitkering fiscaal belast is. In dit voorbeeld, zal de ontvanger van het spaargeld een fiscale claim tegemoet kunnen zien van zo’n € 8.000. Als hier geen rekening mee gehouden is, dan is dat een zware teleurstelling voor de ontvanger van het spaargeld.

Je hebt maar één kans

Je hebt maar één keer de kans om het goed te regelen en dat is op het moment van de echtscheiding zelf. Zorg ervoor dat je over alle aspecten van de echtscheiding goed geïnformeerd wordt, met name over de financiële, fiscale en juridische gevolgen van de keuzen, die gemaakt worden. Laat geen zaken liggen, zodat je over een aantal jaren niet weer met elkaar in gesprek moet over bepaalde zaken.

80% van de echtscheiding gaat over geldzaken en om die reden is het goed om een financieel deskundige bij de echtscheiding te betrekken. Door je echtscheiding goed af te regelen, komt er duidelijkheid en deze duidelijkheid zorg voor rust. Je kunt dan weer bouwen aan je toekomst!