Scheidingsplanner Marco den Otter

Tijdens de scheiding hebben jullie afspraken gemaakt over de kinderalimentatie. Deze afspraken zijn opgenomen in het ouderschapsplan. De wettelijke alimentatieplicht loopt door tot 21 jarige leeftijd van het kind. Zijn er in een convenant afspraken gemaakt over langer bijdragen dan de 21 jarige leeftijd dan zijn die afspraken van toepassing. Als je kind 18 jaar wordt loopt de kinderalimentatie in de basis ongewijzigd door. Wel zijn er factoren die van invloed kunnen zijn op de kinderalimentatie na 18 jaar. Bovendien veranderen er ook een aantal andere financiële zaken als je kind 18 wordt. We leggen het hier graag aan je uit.

Behoefte belangrijk bij kinderalimentatie na 18 jaar

Tussen de 18 en 21 jaar, ook wel jong-meerderjarig genoemd, is de behoefte van het kind van belang. Er kan namelijk het een en ander gewijzigd zijn in zijn/haar situatie. Zo kan het kind bijvoorbeeld inmiddels werken en volledig zelf in de eigen behoefte voorzien. De kinderalimentatie stopt dan. In de praktijk worden de inkomsten van een bijbaantje niet in mindering gebracht op de behoefte. Ontvangen studiefinanciering wordt wel in mindering gebracht op de behoefte.

Verder heeft een kind vanaf 18 jaar recht op een zelfstandige aanspraak op de alimentatie van ouders en dien je aan het kind zelf de alimentatie te voldoen.

Alimentatie 18-jarige thuiswonend

Als een kind nog thuis woont, dan kun je eventueel in overleg met je kind afspreken dat de betaling ongewijzigd door blijft lopen aan de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft. Deze ouder betaalt namelijk alle kosten van het levensonderhoud van het kind. Het kind kan dan bijvoorbeeld wel een deel van het bedrag krijgen als zakgeld of kleedgeld.

Tip: ga ruim voordat je kind 18 jaar is hierover in gesprek met je ex.

Welke andere financiële zaken veranderen na 18 jaar?

  • Kinderbijslag komt te vervallen
  • Kindgebonden budget komt te vervallen*
  • Kind dient zelf een zorgverzekering aan te vragen
  • Kind kan recht hebben op zorgtoeslag

*De ouder waar het kind staat ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen (BRP) kan onder voorwaarden kindgebonden budget ontvangen. Als het kindgebonden budget komt te vervallen dan daalt de draagkracht van deze ouder. Zijn de afspraken die eerder gemaakt zijn dan echter nog wel reëel?

Kind gaat studeren

Als een jong-meerderjarige gaat studeren dan kan de behoefte wijzigen. De behoefte wordt vaak bepaald op basis van de norm van de Wet studiefinanciering (WSF). Hierbij is van belang wat voor studie het kind volgt, of een kind thuis of uitwonend is en of het kind studiefinanciering ontvangt.

Wijziging / herberekening kinderalimentatie

In overleg met je ex is het altijd mogelijk om gezamenlijk een herberekening te laten opstellen. Als een van de ouders hier niet aan wil meewerken, dan kan de kinderalimentatie via de rechtbank worden gewijzigd mits er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Denk hierbij onder andere aan een substantiële en structurele inkomensstijging of -daling, een wijziging van de zorgverdeling of het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

De Scheidingsplanner kan je helpen bij een herberekening van de partneralimentatie of de kinderalimentatie. Wij berekenen dan op basis van jullie informatie wat een reële alimentatie zou zijn in de nieuwe situatie. Je leest hier meer over op ‘Herberekening van de alimentatie’.

Auteur: Scheidingsplanner Marco den Otter