Ontbinden geregistreerd partnerschap en alimentatie

Ook na het ontbinden van een geregistreerd partnerschap bent u wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te blijven zorgen. U moet dus ook in deze situatie met elkaar afspraken gaan maken over de partner- en kinderalimentatie.

Wel of geen partnerschapsvoorwaarden

Of u wel of geen geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden heeft maakt in de basis voor het vraagstuk alimentatie niet uit. Een eventuele afspraak in de partnerschapsvoorwaarden over bijvoorbeeld de duur van de alimentatie is in strijd met de wet. Je kunt echter wel afspreken dat bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap de hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan hetgeen volgens de normen en richtlijnen verschuldigd zou zijn.

De partneralimentatie bij ontbinden geregistreerd partnerschap

De wettelijk regels voor partneralimentatie zijn bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap gelijk aan de regels die gelden bij het beëindigen van een huwelijk. De partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen als deze partner niet (volledig) in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Hoe lang die partner recht op partneralimentatie heeft hangt af van de situatie. De hoogte van de partneralimentatie is niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het ‘Rapport Alimentatienormen’ die als leidraad dienen. Daarnaast is de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk van een aantal factoren. U leest hier meer over op ‘Scheiden en de alimentatie’.

U kunt overigens bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap ook afspreken dat u afziet van partneralimentatie. In het echtscheidingsconvenant wordt dan de verklaring opgenomen dat er (op dat moment) geen partneralimentatie verschuldigd is. Dit kunt u echter niet voor de kinderalimentatie afspreken.

De kinderalimentatie bij ontbinden geregistreerd partnerschap

Na het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap blijft u beiden in de vorm van kinderalimentatie financieel verantwoordelijk voor uw kinderen. Ook hier zijn de wettelijke regels gelijk aan de regels bij het beëindigen van een huwelijk. Iedere partner is naar draagkracht onderhoudsplichtig. De wettelijke onderhoudsplicht geldt totdat uw kinderen 21 jaar zijn geworden. Bij de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie wordt ook naar een aantal factoren gekeken.

Alimentatie herberekenen

Na het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap kan uw leefsituatie of die van uw ex-partner wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een baan, een nieuwe partner of een ander inkomen. Als uw situatie of draagkracht wijzigt, dan kunt u de partner- en/of kinderalimentatie laten herberekenen. Dat kan ook bij nieuwe regelgeving vanuit de overheid, zoals gewijzigde kindregelingen of belastingregels. U leest hier meer over op ‘Alimentatie herberekenen’.

Jaarlijkse indexering van de alimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexeringspercentage, de alimentatie indexatie, volgens de tremanormen voor het komende jaar wordt.