Kinderen

Veelgestelde vragen > Scheiden en kinderen

Als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, vraagt dat extra veel aandacht. Want hoe vertellen we het de kinderen? Hoe zit het met de alimentatie en het ouderlijk gezag? Wat is een ouderschapsplan en co-ouderschap? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom scheiden en kinderen. U kunt ook zelf globaal de kinderalimentatie berekenen.

Als u na een (lange) periode besloten heeft om te gaan scheiden, is de tijd aangebroken om het de kinderen te vertellen. Over het wanneer en hoe kan het zijn dat u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier samen goed over nadenkt. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is!

Belangrijk is dat er een rustig moment moet worden uitgezocht. Breng de boodschap samen en leg alles op een duidelijke en rustige manier uit. Leg ook uit dat het niet hun schuld is en dat de scheiding definitief is om valse hoop te voorkomen. Spreek in ieder geval niet in negatieve bewoordingen over elkaar en laat de kinderen nooit tussen u beiden kiezen!

Heeft u er moeite mee om het uw kinderen te vertellen? Een mediator kan u begeleiden in de voor u beste manier.

Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het is natuurlijk erg belangrijk dat uw kinderen op financieel en emotioneel gebied zo min mogelijk merken van de scheiding. Wanneer u de Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest inschakelt om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u daarvan verzekerd en weten beide ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie. Het is de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant.
 De rechter toetst bij minderjarige kinderen overigens altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. 
Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

LET OP! VERANDERING BELASTINGREGELS 2015

Per 1 januari 2015 veranderende belastingregels. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 21 jaar. Deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat komt omdat nu in de berekening hiervan het fiscaal voordeel wordt meegerekend in de vaststelling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen.

Wilt u weten welke gevolgen al deze wijzigingen voor u hebben en of dit consequenties heeft voor de vastgelegde afspraken? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

AFKOPEN KINDERALIMENTATIE
Het is niet mogelijk om kinderalimentatie met een koopsom in een keer af te kopen.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
De kinderalimentatie wordt, tenzij u dit anders heeft afgesproken, jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen. Tegen het eind van het jaar wordt door de minister van Justitie bepaald met welk percentage de alimentatieafspraken worden verhoogd.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Wanneer eindigt de kinderalimentatie? Volgens de wet zijn ouders verplicht bij te dragen tot de 21e verjaardag van een kind. Tot het 18e jaar wordt de bijdrage kinderalimentatie genoemd, vanaf het 18e jaar is het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Het kan zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt, bijvoorbeeld als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt. 
Ouders kunnen samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld als een kind dan nog studeert. Deze afspraak wordt vastgelegd in het convenant.

Hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen, hangt af van uw situatie.

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
Voor kinderen tot 18 jaar dient u de kinderalimentatie aan uw ex-partner te betalen. Uw ex-partner
 betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag.
Na het 18e jaar kunt u de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER
Als u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren) deelt, kunt u het beste een rekening
 speciaal voor het kind openen waar de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) op
 wordt gestort. Kosten kunnen dan van die rekening betaald worden. 
Juist bij co-ouderschap kan er veel discussie zijn over de betaling van de kinderkosten. De Scheidingsplanner gebruikt op basis van de praktijk een rekenmodel voor kinderkosten bij co-ouderschap. Dit model is gericht op een eenvoudige, maar eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact op met de Scheidingsplanner Hilversum voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U 
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. Als uw ex-partner draagkracht heeft, ontvangt u kinderalimentatie van uw ex-partner.

U en uw ex-partner zijn na de scheiding beiden verantwoordelijk voor de (financiële) verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Het is de bedoeling dat u samen afspraken maakt over de zorg voor uw kind en dat uw kind de mogelijkheid krijgt met beide ouders een band te behouden. U bent sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

Het ouderlijk gezag houdt op als uw kind 18 jaar wordt. De financiële verzorgingsplicht stopt volgens de wet als het kind 21 jaar is of eerder als het kind zichzelf financieel kan onderhouden. Uiteraard kunt u wel samen afspreken dat u na de 21e verjaardag financieel blijft ondersteunen, bijvoorbeeld als uw kind dan nog studeert.

WIE HEEFT OUDERLIJK GEZAG? 
Soms is niet duidelijk wie nu eigenlijk de ouders zijn en wie dus rechten en/of plichten heeft die voortvloeien uit het ouderlijk gezag. Zo maakt de wet onderscheid tussen ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ouders die samenleven.
• Als u getrouwd bent dan heeft u automatisch het ouderlijk gezag als de kinderen tijdens het
 huwelijk zijn geboren
• Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u het ouderlijk gezag over het tijdens het
geregistreerd partnerschap geboren kind (als u tenminste ouder van het kind bent)
• Als u samenwoont, heeft de moeder het ouderlijk gezag, samen kunt u bij de rechtbank vragen om het gezamenlijke gezag. De vader moet overigens eerst het kind bij de burgerlijke stand hebben erkend

HOE MOET HET OUDERLIJK GEZAG INGEVULD WORDEN? 
Na uw scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. In principe kan de ene partner geen belangrijke beslissing over het kind nemen zonder de andere partner. De partner bij wie het kind verblijft, neemt meestal gewoon zelf de beslissingen als het gaat om het dagelijkse reilen en zeilen.

Gaat het om grotere beslissingen gaat, zoals de keuze voor een school of sport, dan is het gebruikelijk daar overleg over te hebben met de andere ouder en samen een beslissing te nemen. Voor een aantal zaken is altijd toestemming van beide ouders nodig, zoals:
• Een medische behandeling (tenzij acuut)
• Verhuizing naar het buitenland

U legt samen met uw ex-partner de afspraken over de opvoeding en de verzorging van uw minderjarige kind(eren) vast in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. U kunt in goed overleg besluiten wat er in het ouderschapsplan wordt vastgelegd. De volgende afspraken moeten er sowieso in zijn opgenomen:
• Hoe u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt
• Hoe u de zorg voor het kind regelt
• Hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
• Hoe u de kosten voor verzorging en opvoeding verdeelt (kinderalimentatie)

INFORMATIE- EN CONSULTATIEREGELING
Als het niet lukt om samen een ouderschapsplan op te stellen of als u of uw ex-partner geen ouderlijk gezag heeft, kunt u een aparte informatie- en consultatieregeling vastleggen. Hiermee maakt u afspraken over de manier waarop en hoe vaak u elkaar informeert over de ontwikkeling van uw kind. Mocht u ook hier niet samen uitkomen, dan kan de rechter deze regeling voor u invullen.

DE MENING VAN UW KIND TELT
Het is de bedoeling dat u het ouderschapsplan bespreekt met uw kind. Houd wel rekening met de leeftijd van uw kind. Het uitgangspunt is dat u uw kind betrekt bij latere wijzigingen van het plan en dat u de mening van uw kind respecteert.

Een kind van twaalf jaar of ouder krijgt in een scheidingsprocedure een uitnodiging om zelf de rechter te vertellen wat hij of zij vindt van de afspraken die de ouders gemaakt hebben over de zorgverdeling. Uw kind mag naar de rechter gaan, maar mag ook via een briefje zijn of haar mening geven. Of per brief aangeven dat hij of zij geen mening wil geven.

Maar ook als uw kind jonger dan twaalf jaar is, is het mogelijk met de rechter over de scheiding te praten. Het kind moet de rechter dan een verzoek doen om op gesprek te mogen komen. Een kind kan niet zelf beslissen, maar de rechter zal vaak wel rekening houden met de wensen van het kind.

OUDERSCHAPSPLAN VERANDEREN 
Het is belangrijk om de gemaakte afspraken periodiek te evalueren, zodat het ouderschapsplan up-to-date gehouden wordt. Uw kind ontwikkelt zich in de loop der tijd. Gemaakte afspraken zult u daarom zo nu en dan in goed overleg moeten aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind. Ook uw situatie kan veranderen, of die van uw ex-partner. Ook dan kunt u in overleg het ouderschapsplan aanpassen.

U en uw ex-partner hebben na de echtscheiding het recht om uw kind(eren) te blijven zien. In de wet staat zelfs dat het kind het recht heeft om met beide ouders een goede band te behouden. U moet er dus beiden aan werken dat uw kind contact heeft met de andere ouder.

WAT STAAT ER IN EEN CONTACTREGELING?
De wet stelt geen eisen aan de inhoud van een contactregeling. U moet hierover zelf met uw ex-partner afspraken maken. Er zijn allerlei praktische zaken waardoor de ene afspraak bij u wel kan werken en een andere afspraak niet. Denkt u maar eens aan het afstemmen van de schooltijden op uw werktijden. Er zijn verschillende regelingen mogelijk:
• Een vorm van co-ouderschap, waarbij de zorg min of meer gelijk wordt verdeeld
• De kinderen wonen bij de verzorgende ouder, met een contactregeling voor de niet-verzorgende ouder. Deze contactregeling kan variëren, bijvoorbeeld elk weekend, een weekend per 14 dagen of alleen incidentele bezoeken.

Het is altijd belangrijk daarbij het belang voor het kind voor ogen te houden.

Maar met alleen goede afspraken over de contactregelingen bent u er nog lang niet. Er zijn nog een heleboel andere praktische zaken te regelen, zoals vakanties, verjaardagen, het halen en brengen, eventuele ziekte, opvoedingsafspraken en nog veel meer. Hier dient u dus ook rekening mee te houden wanneer u gaat scheiden.

CONTACTREGELING WIJZIGEN
Mocht een afgesproken contactregeling niet werken, dan kunt u deze wijzigen. Doe dit bij voorkeur in goed overleg, is dit niet mogelijk dan kan het ook via de rechter. De rechter wijzigt een contactregeling alleen als er:
• Iets verandert in de omstandigheden van u of uw ex-partner
• De gegevens die de rechter heeft gebruikt bij het vaststellen van de omgangsregeling niet juist of onvolledig waren

Bij co-ouderschap zorgen ex-partners wel samen voor de kinderen. In de praktijk betekent dit dat de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. De kinderen zullen ongeveer even vaak bij beide ex-partners zijn. U kunt de manier waarop dit wordt ingedeeld zelf invullen. Bijvoorbeeld de ene week bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Maar een week is best een lange tijd om uw kinderen niet te zien. Daarom wordt er vaak voor gekozen om de week op te delen waarbij rekening wordt gehouden met uw eigen wensen, gewoonten en werkschema.

Bij co-ouderschap zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om de beurt bij de ene partner. Daarbij is het prettig als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen. Gezamenlijk gezag is niet verplicht, maar meestal wel handig. Denk er wel aan dat bij co-ouderschap goed onderling overleg noodzakelijk is en dat de mening van de kinderen belangrijk is, kunnen zij zich in de regeling vinden?

Ook op het gebied van scheiden en kinderen heeft de Scheidingsplanner alle expertise in huis. Het belang van de kinderen staat bij ons voorop. Daarom krijgt bij ons het ouderschapsplan alle aandacht die het verdiend. Daarnaast hebben wij een een unieke rekenmethode ontwikkeld voor de hoogte van de kinderalimentatie. U kunt de kinderalimentatie globaal zelf berekenen met onze alimentatieberekening. Voor het precieze bedrag is het slim om samen met ons uw totale situatie door te nemen.

Meer weten over scheiden? Lees ook:

Waarom de Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest

Eveline Minkes | de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 035 – 692 16 69  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen

Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest

Scheiden in Hilversum, Bilthoven, Soest, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Muiderberg, Baarn, Muiden, Weesp, Eemnes, Hilversumse Meent, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Oud-Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Hollandsche Rading en Nederhorst den Berg.

Volg ons op

Facebook
LinkedIn
Google+
YouTube

Meer weten?

Bel 035-692 16 69 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.